img Projekt vychází ze závěrů strategického dokumentu Statutárního města Brna “Obecní školství ve městě Brně a směry jejího vývoje do roku 2013“ a z materiálu schváleného KVV ZMB - program Podpora města při vzniku otevřené školy - centra vzdělanosti.

Síť brněnských otevřených škola (SBOŠ), je založena na pomoc školám při rozvíjení doplňkových služeb v oblasti celoživotního učení, společného trávení volného času celých rodin, rozvoje dobrovolné činnosti rodičů ve prospěch školy, podpory výchovy ke zdravému životnímu stylu, zlepšování klima na škole, sportovně - kulturně - zábavných aktivit, atd.

Zapojené školy se snaží naplňovat následující standardy:

Vedení

 • Škola vytváří strategické plány, které berou v úvahu zájmy a potřeby žáků, učitelů, rodičů i veřejnosti
 • Zajišťuje kvalitní informovanost zaměstnanců
 • Podporuje a oceňuje zvyšování kvalifikace zaměstnanců
 • Podporuje vytváření nových způsobů práce a nových reakcí na výzvy
 • Podporuje ostatní k přebírání odpovědnosti za svá rozhodnutí a činy
 • Seznamuje zainteresované osoby a spolupracující subjekty s vizí školy

Partnerství

 • Zapojí se do činnosti brněnské sítě OŠ
 • Spolupracuje se svými partnery, rodinou, dalšími subjekty a organizacemi ve svém okolí
 •  

Sociální inkluze

 • Napomáhá různorodým skupinám k vzájemné koexistenci
 • Vytváří předpoklady dobrého klimatu školy a jejího okolí
 • Učitelé vytvářejí a podporují zásady a chování podporující lidská práva a sociální integraci

Služby

 • Nabízí a zajišťuje různorodou škálu prorodinných služeb
 • Umožňuje vzdělávání pro dospělé, případně pro společenské organizace, osvětové a společenské služby

Dobrovolnictví

 • Vytváří příležitosti pro dobrovolníky z řad žáků i dospělých
 • Žáci OŠ mají možnost iniciovat, navrhovat a vést dobrovolnické akce
 • Dobrovolníci OŠ mají možnost připojit se ke spolupráci v síti brněnských OŠ

Celoživotní vzdělávání

 • Nabízí pomoc, podporu a možnosti celoživotního vzdělávání pro všechny generace jako základnímu pilíři vzdělanosti
 • Zajišťuje výukové programy, které počítají s různými učebními způsoby a zahrnuje rekreační, odborné i praktické činnosti

Zapojení rodičů

 • Pravidelnou vzájemnou a smysluplnou komunikací mezi rodiči a školou vytváří pozitivní vztahy (otevřený dialog žák - učitel – rodič)

Školní kultura

 • Škola pravidelně informuje o své výchovné činnosti
 • Učitelé rozvíjejí kompetence žáků důležité pro život
 • Učitelé pracují jako tým
 • Důležitá rozhodnutí vedení školy konzultuje s učiteli, zástupci žáků a širší veřejností
 • Škola je otevřená a připravená ke změnám
Cíle pro rok 2019
Každá škola zařazená do projektu SBOŠ zajistí v rámci svých aktivit pro rok 2019 následující:
 • 3 akce otevřené veřejnosti
 • školní klub deskových her
 • otevřené sportovní aktivity v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně
 • jednu školní soutěž v deskových hrách nebo sudoku
 • prezentaci svých aktivit v rámci sítě Otevřených škol pro zástupce města
 • účast na nejméně jednom ze dvou celoměstských turnajů deskových her nebo sudoku
 • účast na nejméně dvou ze tří celoměstských turnajů ve florbalu, futsalu nebo v plavání
 • sdílení svých zkušeností a vzdělávání
Klub deskových her
 • po celý kalendářní rok 2019 mít ve škole klub deskových her
 • vedení klubu deskových her financovat z příspěvku (dotace) MMB
 • uspořádat celoškolní soutěž v deskových hrách v termínu před celoměstským turnajem
 • zajistit účast vítězů školního kola (nebo jejich náhradníků) v celoměstské soutěži (4 hráči – 2 + 2)
Kroužek sportovních her
 • zajistit otevřenou sportovní aktivitu (žáci, příp. rodiče, veřejnost) v rozsahu cca 80 vyučovacích hodin za školní rok (2 vyučovací hodiny týdně)
 • sportovní aktivita může probíhat v průběhu celého školního roku nebo jen v některých jeho částech
 • sportovní aktivita nemusí mít návaznost na celoměstskou sportovní soutěž
 • vedení školních sportovních aktivit financovat z příspěvku (dotace) MMB
Celoměstské turnaje v roce 2019
 • Plavání
 • garantem je Přemysl Jeřábek (ZŠ Jasanova)
 • Kategorie: 1. až 3. ročník (po 3 plavcích D i H) a 4. a 5. ročník (po 3 plavcích D i H)
 • termíny – 23. ledna 2019 (1. až 3. třídy) a 30. ledna 2019 (4. a 5. třídy)
 • Florbal
 • garantem je Jan Harmata (ZŠ Vedlejší)
 • 2 kategorie: I. stupeň a II. stupeň
 • termíny – 4. dubna 2019 (I. stupeň) a 5. dubna 2019 (II. stupeň)
 • kapacita pro každou kategorii je 16 týmů
 • Futsal
 • garantem je Petr Punčochář (ZŠ Svážná)
 • 2 kategorie – I. stupeň; II. stupeň
 • termín – září/říjen 2019
 • kapacita pro každou kategorii je 20 týmů
 • Deskové hry
 • garantem je Libor Tománek (ZŠ Antonínská) + TOM Kassiopea
 • 2 kategorie: I. stupeň a II. stupeň – 4 členné týmy
 • termín – prosinec 2019
 • Sudoku
 • garantem je Dan Jedlička (ZŠ Sirotkova)
 • 3 kategorie: 5. ročník; 6. a 7. ročník; 8. a 9. ročník
 • pro zájemce bude připraveno školní kolo, které si každý organizuje sám na své škole
 • termín – prosinec 2019
Významné akce v roce 2019
 • Turistický pochod
 • garantem je Jan Harmata (ZŠ Vedlejší)
 • turistická akce 4 škol – ZŠ Bosonožské náměstí, ZŠ Horníkova, ZŠ Jasanova, ZŠ Vedlejší, ZŠ Svážná
 • termín – první říjnová sobota 2019 (5. říjen 2019)
 • Pracovní konference otevřených škol
 • garantem je Libor Zřídkaveselý (ZŠ Kotlářská)
 • pracovní konference otevřených škol (jednodenní společná akce)
 • organizátoři jednotlivých akcí připraví krátkou prezentací uspořádaných akcí
 • prezentace příkladů dobré praxe a sdílení zkušeností
 • termín – 18.říjen 2019
 • Vánoční koncert
 • garantem je Ladislav Tulka (ZŠ Křenová)
 • předvánoční akce škol – ZŠ Jihomoravské náměstí, ZŠ Gajdošova, ZŠ Křenová, …
 • termín – polovina prosince 2019